Harmonogram liečby

Hlavné aspekty a orientačný harmonogram liečby hlavných špecializácií

Vek Pediatria Chirurgia Čeľustná ortopédia Logopédia ORL
0 ‑ 5 m Nonstop
ČO príprava

Nazoalveolárny molding

Skríning sluchu
3 - 5 m Operácia pery
6‑12 m Operácia podnebia Sledovanie prerezávania zubov v poradni
Skríning predverbálneho vývinu
12+ m
Raná intervencia Skríning sluchu
Liečba otitíd: dekongestívna, antibiotická, vkladanie stipúl
3 roky Uzatváranie ONK** Artikulačná Terapia*
5 rokov Sekundárne operácie VFM: faryngálny lalok alebo sfinkterová faryngoplastika
Estetické úpravy mäkkých častí pery a nosa
Snímateľné platne a fixné aparáty po vyrastení dočasných molárov ako príprava pred vložením kosteného štepu

Fixný alebo iný aparát po výmene mliečnych zubov
Artikulačná Terapia*

Ukončenie DGT a hodnotenia VFM
9 rokov Vkladanie kosteného štepu Artikulačná terapia*
9‑18 rokov Estetické úpravy mäkkých častí pery a nosa
18 rokov Úpravy kostených častí nosa Ortognátne operácie: posun čeľustí (ak je to potrebné)

* aj iná logopedická terapia, ak treba; ** alebo inokedy po 3. roku; ONK - oronazálna komunikácia - reziduálny otvor na podnebí; stipuly - trubičky; moláre - stoličky; nazoalveolárny molding - tvarovanie nosových krídel a ďasnového oblúka pred prvou operáciou pery; dekongestíva - lieky proti opuchu; skríning - overovanie, vyhľadávanie. Interdisciplinárna liečba obsahuje aj genetickú a psychologickú zložku, do tabuľky ju však nezaraďujeme.

Prebraté z publikácie Oravkinová, 2018; spracované podľa Peterson-Falzone, Trost-Cardamone a kol., 2010, 2017; Eurocleft, 2000; smerníc ACPA, 2021; a podľa vnútorných smerníc Bratislavskej rázštepovej poradne