História rázštepovej poradne

 


IMG_6397[1].jpg

Rázštepová poradňa je neoddeliteľnou súčasťou Kliniky plastickej chirurgie LF UK v Bratislave.

Historicky ide o najstaršiu a najdlhšie fungujúcu poradňu na Slovensku, ktorá nepretržite pracuje od mája 1951, t.j. od založenia Kliniky plastickej chirurgie profesorom Štefanom Demjénom. Ideu založenia Poradne, si prof. Demjén priniesol z pobytu v Anglicku, kde stážoval u zakladateľa plastickej chirurgie, prof. Gilliesa. Tímový a multidisciplinárny prístup k pacientom s rázštepovými vadami, to je základná myšlienka, s ktorou prof. Demjén začal budovať Poradňu.

História Poradne sa dá rozdeliť do niekoľkých etáp. Každá etapa priniesla do tímovej práce niečo nové, veľký podiel mala, a vždy má, osobnosť a odborný fundament prednostu, ako aj odborný kredit vedúceho Poradne.

Obdobie 1951 - 1977

Prednostom kliniky bol nepretržite prof. Demjén, ktorý Poradňu založil a dlhodobo boli spolu s pediatrom jediní členovia rázštepového tímu. Prof. Demjén operoval rázštepy pery podľa LeMesuriera a Veaua a rázštepy podnebia podľa Wardill-Kilnera. V 60. rokoch sa mení technika operácie pery: zaviedla sa operácia podľa Millarda u jednostranného rázštepu pery a podľa Manchestra u obojstranného rázštepu pery. Sekundárne korekčné operácie (pera, nos) sa stali doménou primára Szigetiho. Začiatkom 60. rokov sa členom tímu stáva MUDr. Hajdu, ktorá, ako prvá stomatologička na Slovensku, začala s ortodontickou starostlivosťou o rázštepových pacientov. V roku 1970 prof. Demjén vydáva publikáciu Bratislava Project, kde sumarizuje výsledky svojej operačnej činnosti za 16 rokov praxe.
Začína sa použivať technika podľa Honiga na faryngeálny lalok. Od roku 1970 sa tím rozšíril o foniatra, logopéda, genetika a teratológa.

Obdobie 1977 - 1990

Prednostom kliniky sa stal prof. Mariš. Prof. Demjén ostal vo funkcii vedúceho Poradne a členom tímu sa stali jeho žiaci, ktorí postupne preberali všetky operačné techniky. Boli to MUDr. Doležal, Doc. Brozman, Doc. Zboja, Doc. Fedeleš, Doc. Janovič a Dr. Sekan. Od roku 1986 vedenie Poradne preberá MUDr. Fábry.

Obdobie 1990 - 1995

Prednostom kliniky bol Prof. Brozman. Po presťahovaní Kliniky do priestorov NsP Ružinov sa začína úspešná spolupráca s oddelením maxilofaciálnej chirurgie vedeným primárom MUDr. Rovným. U pacientov s rázštepom sa začali systematicky vykonávať zložitejšie maxilárne operácie a operácie veľkých oronazálnych komunikácií technikou jazykového laloka. Začína sa úspešne zavádzať technika kostených štepov do defektov v hornej čeľusti a dento-alveolárneho oblúka.Obdobie 1995 - 2017

Prednostom kliniky sa stal Doc. Fedeleš. Poradňa začína pracovať podľa smerníc EuroCleft a smerníc ACPA. Nastáva veľká generačná výmena u chirurgov a čeľustných ortopédov. Vedúcim poradne sa stáva MUDr. Hájek, spolupracovníkmi Doc. Kokavec, MUDr. Bánsky a MUDr. Žiak. V súlade s európskym trendom nastupujú nové operačné techniky - cheilosutúra podľa Dalaire, sfinkterová pharyngoplastika a nové postupy rekonštrukcie pery a nosa.

V roku 2003 pracovníci poradňe založili SApRO, aby umožnili suplovanie financií a aktivít, ktoré štátne zdravotníctvo nie je schopné zabezpečiť. SApRO získava financie na materiálno-technické vybavenie ambulancií, prístroje, dojčenské fľaše, na vydávanie kníh a informačných letákov a na podporu rodín v združení Úsmev s čiarkou. Začína sa spolupráca so spoločnosťou Smile Train.

Ortodontická príprava zahŕňa v indikovaných prípadoch aj nazo-alveolárny molding. Dôraz sa kladie nielen na operáciu pery, ale aj na korekciu nosa, už pri prvej operácii, nakoľko vzhľad nosa sa stáva určujúcim faktorom pri estetickom hodnotení vzhľadu pacienta.
Ortodontická starostlivosť po primárnej cheilosutúre a palatoplastike sa orientuje na nosenie ortodontických platničiek, fixných aparátov, v neskoršom veku indikáciu na zákrok na čeľustiach. Tím sa prostredníctvom ortodontistky MUDr. Klímovej zapojil do medzinárodnej multicentrovej štúdie EuroCran.

Logopedická starostlivosť zahŕňa okrem bežného vyšetrenia reči aj vyšetrenie rezonancie na nazometri a nasoendoskopiu. Od roku 2006 sa začína systematicky poskytovať preventívna raná stimulácia reči vo veku od 12 mesiacov podľa amerického modelu prof. Schererovej.


Obdobie 2017 - doteraz

Od roku 2017 sa prednostom stáva MUDr. Drahomír Palenčár, PhD a s ním prichádza krytie veľkých defektov a oro-nazálnych komunikácií bukcinátorovými (bukálnymi) lalokmi. Dôraz sa kladie na anatomickú rekonštrukciu rázštepov pery, preto sa zavádzajú najnovšie metodiky podľa Fishera a Noordhoffa. V rekonštrukcii podnebia sa plne integrovala do chirurgického armamentária technika podľa Furlowa, ktorá prináša v indikovaných prípadoch výrazné benefity pre rozvoj reči dieťaťa. Viac sa prehĺbila starostlivosť o deti s VCFS (velo-cardio-faciálny syndróm). Začali sa vykonávať predoperačné nazoendoskopie ako súčasť liečby velofaryngeálnej insuficiencie. Zaviedli sa mini-invazívne operácie velofaryngálnej insuficiencie lipograftingom (transplantáciou vlastného tuku).

Pacienti sú dispenzarizovaní od narodenia až do dospelosti, s minimálne jednou kontrolou ročne, kde všetci členovia tímu spoločne vyšetria pacienta a vo svojej odbornosti navrhnú ďalší postup.