História Rozštepovej poradne

Rozštepová poradňa je neoddeliteľnou súčasťou Kliniky plastickej chirurgie LF UK v Bratislave. Historicky ide o najstaršiu a najdlhšie fungujúcu poradňu na Slovensku, ktorá nepretržite pracuje od mája 1951, t.j. od založenia Kliniky plastickej chirurgie profesorom Štefanom Demjénom. Ideu založenia Poradne, si prof. Demjén priniesol z pobytu v Anglicku, kde stážoval u zakladateľa plastickej chirurgie, prof. Gilliesa. Tímový a multidisciplinárny prístup k pacientom s rozštepovými vadami, to je základná myšlienka, s ktorou prof. Demjén začal budovať Poradňu.

História Poradne sa dá rozdeliť do niekoľkých etáp. Každá etapa priniesla do tímovej práce niečo nové, veľký podiel mala, a vždy má, osobnosť a odborný fundament prednostu, ako aj odborný kredit vedúceho Poradne.

Obdobie 1951 - 1977
Prednostom kliniky bol nepretržite prof. Demjén, ktorý Poradňu založil a dlhodobo boli spolu s pediatrom jediní členovia rozštepového tímu. Prof. Demjén operoval rozštepy pery podľa LeMesuriera a Veaua a rozštepy podnebia podľa Kilner-Wardila. V 60. rokoch sa mení technika operácie pery: zaviedla sa operácia podľa Millarda u jednostranného rozštepu pery a podľa Manchestra u obojstranného rozštepu pery. Sekundárne korekčné operácie (pera, nos) sa stali doménou primára Szigetiho. Začiatkom 60. rokov sa členom tímu stáva MUDr. Hajdu, ktorá, ako prvá stomatologička na Slovensku, začala s ortodontickou starostlivosťou o rázštepových pacientov. V roku 1970 prof. Demjén vydáva publikáciu Bratislava Project, kde sumarizuje výsledky svojej operačnej činnosti za 16 rokov praxe.
Začína sa použivať technika podľa Honiga na faryngeálny lalok. Od roku 1970 sa tím rozšíril o foniatra, logopéda, genetika a teratológa.

Obdobie 1977 - 1990
Prednostom kliniky sa stal prof. Mariš. Prof. Demjén ostal vo funkcii vedúceho Poradne a členom tímu sa stali jeho žiaci, ktorí postupne preberali všetky operačné techniky. Boli to MUDr. Doležal, Doc. Brozman, Doc. Zboja, Doc. Fedeleš, Doc. Janovič a Dr. Sekan. Od roku 1986 vedenie Poradne preberá MUDr. Fábry.

Obdobie 1990 - 1995
Prednostom kliniky bol Prof. Brozman. Po presťahovaní Kliniky do priestorov FN Ružinov sa začína úspešná spolupráca s oddelením maxilofaciálnej chirurgie, vedeným primárom MUDR. Rovným, ktorý sa podujal na operácie veľkých oronasálnych komunikácií technikou jazykového laloka. Začína sa úspešne zavádzať technika kostených štepov do defektov v hornej čeľusti a DAO.

Obdobie 1995 - doteraz
Prednostom kliniky sa stal Doc. Fedeleš. Poradňa začína pracovať podľa systému EuroCleft. Nastáva veľká generačná výmena u chirurgov a čeľustných ortopédov. Vedúcim Poradne sa stáva MUDr. Hájek, spolupracovníkmi Doc. Kokavec, MUDr. Bánsky a MUDr. Žiak. V súlade s európskym trendom nastupujú nové operačné techniky - cheilosutura sec Dalaire, pharyngofixácia a remake pery a nosa. Ortodontická príprava zahŕňa v indikovaných prípadoch aj nos. Zavedenie nosových "retainerov" sa zrejme stane štandardom.
Dôraz sa kladie nielen na operáciu pery, ale aj na korekciu nosa, už pri prvej operácii, nakoľko vzhľad nosa sa stáva určujúcim faktorom pri estetickom hodnotení vzhľadu pacienta.
Ortodontická starostlivosť po primárnej cheilosuture a palatoplastike sa orientuje na nosenie ortodontických platničiek, fixných aparátov, v neskoršom veku indikáciu na zákrok na čeľustiach.
Logopedická a foniatrická starostlivosť zahŕňa okrem vyšetrenia reči aj vyšetrenie na rhinomanometri a nasoendoskopiu.
Pacient sú dispenzarizovaní od narodenia až do dospelosti, s minimálne jednou kontrolou ročne, kde všetci členovia tímu spoločne vyšetria pacienta a vo svojej odbornosti navrhnú ďalší postup.

Spracoval MUDr. Július Hájek