Postup krokov pre poukázanie 2 % z dane u zamestnancov

Ako poukážete 2 % organizácii, ktorú ste si vybrali?
(tento postup sa vzťahuje len na daňovníkov, ktorí nepodávajú daňové priznanie)
 1. vyplňte
  vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane, v ktorom uvediete
  • vaše meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska,
  • sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (t.j. vypočítané 2 % zo zaplatenej dane),
  • Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2019)
  • identifikačné údaje prijímateľa, a to jeho obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie (tieto údaje o organizácii SApRO sme vyplnili za Vás),
 2. pošlite
  /doručte vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu. Ten prevedie 2 % z vašej zaplatenej dane v prospech SApRO
POZOR! Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane musíte poslať príslušnému daňovému úradu najneskôr do 30. apríla!

Právnické osoby a ľudia, ktorí si robia sami daňové priznanie

nemusia vypisovať špeciálne tlačivo, ale 2% poukázať priamo v daňovom priznaní, v ktorom je na to zvláštna kolónka.
Ďalšie informácie na: www.rozhodni.sk